Sau hai địa điểm Sài Gòn và Hà Nội, cuối cùng dịch vụ văn phòng tiền mặt của VBTC đã mở rộng tới Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Người dùng phi ngân hàng của VBTC nay đã có thể nạp và rút VNĐ bằng tiền mặt đến nền tảng qua đối tác Văn phòng Tiền mặt của chúng tôi tại hội An.